26/05/2017

Sáp nhập Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều 153 về sáp nhập doanh nghiệp quy định: một hoặc một số Công ty cùng loại (sau đây gọi là Công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một Công ty khác (sau đây gọi là Công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty bị sáp nhập.
(i). Điều kiện thị trường và nghĩa vụ nợ với sáp nhập doanh nghiệp
(i1). Sau khi đăng ký kinh doanh, Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị sáp nhập;
(i2). Trường hợp sáp nhập mà theo đó Công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của Công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
(i). Hồ sơ đăng ký sáp nhập doanh nghiệp bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo quy định và hướng dẫn tại Điều 22, Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp; trường hợp sáp nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần đáp ứng các loại hồ sơ cơ bản như sau:
(i1). Giấy đề nghị sáp nhập doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(i2). Dự thảo Điều lệ công ty được sáp nhập;
(i3). Danh sách thành viên/cổ đông;
(i4). Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên/cổ đông hoặc/và bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ủy quyền đối với thành viên/cổ đông là tổ chức
(i5). Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp;
(i6). Biên bản, quyết định về việc sáp nhập doanh nghiệp của Công ty bị bị sáp nhập;
(i7). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị sáp nhập.
(ii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép đăng ký sáp nhập doanh nghiệp:
(ii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(ii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

 

ẤN PHẨM Related