26/05/2017

Phá sản Doanh nghiệp

Luật Phá sản 2004 (Số 21/2004/QH11/ – Luật về phá sản); tại Điều 3 về doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản quy định: doanh nghiệp không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.
Chủ nợ bao gồm chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm, là doanh nghiệp, tổ chức, bên thứ ba đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và người lao động
(i). Thủ tục phá sản:
Điều 5, Luật phá sản 2004 quy định thủ tục phá sản được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bao gồm:
(i1). Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;
(i2). Phục hồi hoạt động kinh doanh;
(i3). Thanh lý tài sản, các khoản nợ;
(i4). Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.
(ii). Hồ sơ đề nghị phá sản doanh nghiệp gồm những loại sau:
Theo quy định từ Điều 13 đến Điều 18, Luật phá sản 2004, về quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp;
(ii1). Người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nộp đơn tại Tòa án đúng thẩm quyền, nội dung đơn bao gồm:
(ii1.1). Ngày, tháng, năm làm đơn;
(ii1.2). Tên, địa chỉ của người làm đơn;
(ii1.3). Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
(ii1.4). Các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đến hạn mà không được doanh nghiệp, hợp tác xã thanh toán;
(ii1.5). Quá trình đòi nợ;
(ii1.6). Số tháng nợ tiền lương, tổng số tiền lương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được cho người lao động (nếu người lao động nộp đơn);
(ii1.7). Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.
(ii2). Phải nộp kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản các giấy tờ, tài liệu sau đây:
(ii2.1). Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận;
(ii2.2). Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện, nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;
(ii2.3). Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được;
(ii2.4). Danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;
(ii2.5). Danh sách những người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;
(ii2.6). Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ là một công ty có các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp;
(ii2.7). Những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải cung cấp theo quy định của pháp luật.
(iii). Thẩm quyền và thời gian mở thủ tục yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp:
(iii1). Thẩm quyền:
(iii1.1). Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó.
(iii2.2). Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đó.
(iii2). Thời gian: Theo quy định về thủ tục tố tụng tại Tòa án.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

 

 

ẤN PHẨM Related