26/05/2017

Giải thể Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều 157 về giải thể doanh nghiệp quy định: doanh nghiệp có thể chủ động tiến hành thủ tục giải thể theo một trong các trường hợp và điều kiện pháp lý nhất định.
(i). Doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể thuộc một trong các trường hợp và điều kiện sau:
(i1). Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ Công ty mà không có quyết định gia hạn;
(i2). Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty Cổ phần;
(i3). Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục;
(i4). Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
(i5). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
(ii). Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Điều 158, Luật doanh nghiệp 2005 quy định:
(ii1). Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
(i1.1). Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
(i1.2). Lý do giải thể;
(i1.3). Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
(i1.4). Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
(i1.5). Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
(ii2).  Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;
(ii3). Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.
(ii4). Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.
(ii5). Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
(ii6). Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:
(ii6.1). Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
(ii6.2). Nợ thuế và các khoản nợ khác;
(ii6.3). Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu Công ty.
(iii). Hồ sơ giải thể doanh nghiệp
Căn cứ quy định tại Điều 158, Luật doanh nghiệp 2005, hồ sơ đăng ký giải thể gửi Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư bao gồm:
(iii1). Thông báo giải thể doanh nghiệp;
(iii2). Biên bản thanh lý tài sản;
(iii3). Biên bản, quyết định giải thể doanh nghiệp;
(iii4). Ba số báo thông báo giải thể doanh nghiệp;
(iii5). Thông báo đóng mã số thuế và hoàn tất nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế.
(iv). Thẩm quyền và thời gian cấp phép đăng ký sáp nhập doanh nghiệp:
(iv1). Thẩm quyền
(iv1.1). Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp giải quyết việc quyết toán thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (nếu có) và/hoặc các công việc liên quan đến thuế, kế toán của doanh nghiệp;
(iv1.2). Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(iv2). Thời gian: 07 ngày làm việc ra thông báo giải thể của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

 

ẤN PHẨM Related