26/05/2017

Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều 37 quy định địa vị pháp lý của Văn phòng đại diện doanh nghiệp: là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
Tên Văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với đăng ký thành lập Văn phòng đại diện. Điều 37 đã dẫn cũng quy định, doanh nghiệp có quyền lập Văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài; đồng thời có thể đặt một hoặc nhiều Văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.
(i). Hồ sơ đăng ký thành lập Văn phòng đại diện Doanh nghiệp bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo quy định hướng dẫn tại Điều 33, Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp; đăng ký thành lập Văn phòng đại diện cần đáp ứng các loại cơ bản như sau:
(i1). Giấy đề nghị thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(i2). Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Trưởng Văn phòng đại diện;
(i3). Biên bản họp, quyết định thành lập Văn phòng đại diện, quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty mẹ.
(ii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép đăng ký thành lập Văn phòng đại diện Doanh nghiệp:
(ii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(ii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related