26/05/2017

Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh cá thể

Nghị định 43/2010/NĐ–CP (Số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp) không có giải thích chính thức về từ ngữ khái niệm Hộ kinh doanh cá thể; theo tinh thần quy định tại Điều 49, Nghị định này; có thể hiểu: Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh;
Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
(i). Vốn đối với Hộ kinh doanh:
Theo quy định tại Điều 170, Luật doanh nghiệp 2005, Điều 49, Nghị định 43/2010/NĐ–CP vốn đối với Hộ kinh doanh cá thể được quy định như sau:
(i1).  Hộ kinh doanh không phải xác nhận vốn tại thời điểm đăng ký thành lập;
(i2). Cá nhân, hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật doanh nghiệp 2005 chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc;
(i3). Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.
(ii). Hồ sơ thành lập Hộ kinh doanh bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo Điều 53, Nghị định 43/2010/NĐ–CP quy định thành lập Hộ kinh doanh cần đáp ứng các hồ sơ cơ bản như sau:
(ii1). Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nội dung giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
(ii1.1). Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
(ii1.2). Ngành, nghề kinh doanh;
(ii1.3). Số vốn kinh doanh;
(ii1.4). Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập;
(ii2). Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh kèm bản sao giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
(ii3). Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình;
(ii4). Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
(iii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép thành lập đối với Doanh nghiệp tư nhân:
(iii1). Thẩm quyền: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
(iii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related