26/05/2017

Đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp) không có giải thích chính thức về từ ngữ khái niệm Doanh nghiệp tư nhân; theo tinh thần quy định tại Điều 141, Luật doanh nghiệp 2005; có thể hiểu: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
(i). Vốn đối với Doanh nghiệp tư nhân:
Cũng theo Điều 141, Luật doanh nghiệp 2005, vốn đối với Doanh nghiệp tư nhân được quy định như sau:
(i1). Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào;
(i2). Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân;
(i3). Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản;
(i4). Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
(ii). Hồ sơ thành lập Doanh nghiệp tư nhân bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo Điều 16, Luật doanh nghiệp 2005 quy định thành lập Doanh nghiệp tư nhân cần đáp ứng các hồ sơ cơ bản như sau:
(ii1). Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(ii2). Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân;
(ii3). Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
(ii4). Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
(iii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép thành lập đối với Doanh nghiệp tư nhân:
(iii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(iii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related