26/05/2017

Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều 37 quy định Địa điểm kinh doanh doanh nghiệp: là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.
Tên Địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh.
(i). Hồ sơ đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo quy định và hướng dẫn tại Điều 33, Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp; đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần đáp ứng các loại hồ sơ cơ bản như sau:
(i1). Giấy đề nghị thành lập Địa điểm kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(ii). Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu Địa điểm kinh doanh;
(iii). Biên bản họp, quyết định thành lập Địa điểm kinh doanh; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Địa điểm kinh doanh của Công ty mẹ;
(ii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh doanh nghiệp:
(ii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(ii2). Thời gian: Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập Địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo nơi đặt Địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related