26/05/2017

Đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tương tự như Công ty Cổ phần, Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp) không có giải thích về từ ngữ khái niệm Công ty TNHH hai thành viên trở lên; theo tinh thần quy định tại Điều 38, Luật doanh nghiệp 2005; có thể hiểu: Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên trở lên (tổ chức và/hoặc cá nhân) góp vốn thành lập và không được vượt quá số lượng tối đa 50 thành viên.
(i). Vốn đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:
Cũng theo Điều 38, Luật doanh nghiệp 2005, vốn đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định như sau:
(i1) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
(i2) Việc chuyển nhượng vốn của của thành viên phải tuân theo các quy định cụ thể của luật;
(i3) Có quyền phát hành trái phiếu để huy động vốn, tuy nhiên không được quyền phát hành cổ phần.
(ii). Hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo Điều 18, Luật doanh nghiệp 2005 quy định, thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên cần đáp ứng các hồ sơ cơ bản như sau:
(ii1). Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(ii2). Dự thảo Điều lệ công ty;
(ii3). Danh sách thành viên sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:
(ii3.1). Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
(ii3.2). Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền;
(ii3.3). Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;
(ii4). Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
(ii5). Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
(iii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép thành lập đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:
(iii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(iii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

 

ẤN PHẨM Related