26/05/2017

Đăng ký thành lập Công ty hợp danh

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp) không có giải thích chính thức về từ ngữ khái niệm Công ty hợp danh; theo tinh thần quy định tại Điều 130, Luật doanh nghiệp 2005; có thể hiểu: Công ty hợp danh phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.
(i). Vốn đối với Công ty hợp danh:
Cũng theo Điều 130, Luật doanh nghiệp 2005, vốn đối với Công ty hợp danh được quy định như sau:
(i1). Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
(i2). Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;
(i3). Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào;
(iv). Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty;
(i4). Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
(ii). Hồ sơ thành lập Công ty hợp danh bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo Điều 17, Luật doanh nghiệp 2005 quy định thành lập Công ty hợp danh cần đáp ứng các hồ sơ cơ bản như sau:
(ii1). Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(ii2). Dự thảo Điều lệ công ty;
(ii3). Danh sách thành viên hợp danh và thành viên góp vốn (nếu có);
(ii4). Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên hợp danh và góp vốn;
(ii5). Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
(ii6). Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
(iii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép thành lập đối với Công ty hợp danh:
(iii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(iii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related