26/05/2017

Đăng ký thành lập Công ty Cổ phần

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp) không có giải thích về từ ngữ khái niệm Công ty Cổ phần; theo tinh thần quy định tại Điều 77, Luật doanh nghiệp 2005; có thể hiểu: Công ty Cổ phần là loại hình doanh nghiệp có ít nhất 3 cổ đông trở lên (tổ chức và/hoặc) góp vốn thành lập và không hạn chế số lượng Cổ đông tối đa.
(i). Vốn đối với Công ty Cổ phần:
Cũng theo Điều 77, Luật doanh nghiệp 2005, vốn đối với Công ty Cổ phần được quy định như sau:
(i1). Vốn điều lệ được chia bằng nhiều phần bằng nhau (mệnh giá từ 10.000 đồng/cổ phần trở lên);
(i2). Cổ đông chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn/cổ phần đã góp vào doanh nghiệp;
(i3). Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần sau ba năm, kể từ ngày thành lập. Trong 3 năm đầu, việc chuyển nhượng bị hạn chế đối với cổ đông sáng lập;
(i4). Được quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn (cổ phiếu, trái phiếu);
(ii). Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo Điều 19, Luật doanh nghiệp 2005 quy định, thành lập Công ty Cổ phần cần đáp ứng các hồ sơ cơ bản như sau:
(ii1). Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(ii2). Dự thảo Điều lệ công ty;
(ii3). Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:
(ii3.1). Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
(ii3.2). Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền;
(ii3.3). Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;
(ii4). Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
(ii5). Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
(iii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép thành lập đối với Công ty Cổ phần:
(iii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(iii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

 

ẤN PHẨM Related