26/05/2017

Đăng ký thành lập Chi nhánh Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều 37 quy định địa vị pháp lý của Chi nhánh doanh nghiệp: là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của Chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
Tên Chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập Chi nhánh. Điều luật cũng quy định, doanh nghiệp có quyền lập Chi nhánh ở trong nước và nước ngoài; đồng thời có thể đặt một hoặc nhiều Chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.
(i). Hồ sơ thành lập Chi nhánh bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo quy định hướng dẫn tại Điều 33, Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp; đăng ký thành lập Chi nhánh cần đáp ứng các hồ sơ cơ bản như sau:
(i1). Giấy đề nghị thành lập Chi nhánh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(i2). Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Giám đốc chi nhánh;
(i3). Biên bản họp, quyết định thành lập Chi nhánh, quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh của Công ty mẹ;
(i4). Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc Chi nhánh và/hoặc cá nhân khác đối với Chi nhánh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
(ii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép thành lập đối với Chi nhánh doanh nghiệp:
(ii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(ii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related