26/05/2017

Đăng ký tách Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều 151 về tách doanh nghiệp quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có (sau đây gọi là Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại (sau đây gọi là Công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của Công ty bị tách sang Công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của Công ty bị tách;
Sau khi đăng ký kinh doanh, Công ty bị tách và Công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị tách, trừ trường hợp Công ty bị tách, Công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của Công ty bị tách có thoả thuận khác.
(i). Hồ sơ đăng ký tách doanh nghiệp bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo quy định và hướng dẫn tại Điều 22, Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp; trường hợp tách doanh nghiệp, doanh nghiệp cần đáp ứng các loại hồ sơ cơ bản như sau:
(i1). Giấy đề nghị tách doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(i2). Dự thảo Điều lệ Công ty được tách;
(i3). Danh sách thành viên/cổ đông;
(i4). Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên/cổ đông hoặc/và bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ủy quyền đối với thành viên/cổ đông là tổ chức;
(i5). Quyết định bổ nhiệm các chức danh của Công ty bị tách và được tách;
(i6). Biên bản, quyết định về việc tách doanh nghiệp của Công ty bị bị tách;
(i7). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách.
(ii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép đăng ký tách doanh nghiệp:
(ii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(ii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

 

ẤN PHẨM Related