26/05/2017

Đăng ký hợp nhất Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều 151 về hợp nhất doanh nghiệp quy định: hai hoặc một số Công ty cùng loại (sau đây gọi là Công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một Công ty mới (sau đây gọi là Công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các Công ty bị hợp nhất.
(i). Điều kiện thị trường và các nghĩa vụ với hợp nhất doanh nghiệp
(i1). Trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
(i2). Sau khi đăng ký kinh doanh, các Công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các Công ty bị hợp nhất.
(ii). Hồ sơ đăng ký hợp nhất doanh nghiệp bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo quy định và hướng dẫn tại Điều 22, Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp; hợp nhất doanh nghiệp, doanh nghiệp cần đáp ứng các loại hồ sơ cơ bản như sau:
(ii1). Giấy đề nghị hợp nhất doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(ii2). Dự thảo Điều lệ Công ty được hợp nhất;
(ii3). Danh sách thành viên/cổ đông;
(ii4). Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên/cổ đông và/hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ủy quyền đối với thành viên/cổ đông là tổ chức;
(ii5). Hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp;
(ii6). Biên bản, quyết định về việc hợp nhất doanh nghiệp của Công ty bị hợp nhất; Quyết định bổ nhiệm các chức danh cho Công ty hợp nhất của Công ty bị hợp nhất;
(ii7). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị hợp nhất.
(iii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép đăng ký hợp nhất doanh nghiệp:
(iii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(iii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

 

ẤN PHẨM Related