26/05/2017

Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều 154  về chuyển đổi Công ty và Điều 155 quy định về chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên.
(i). Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
(i1). Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành Công ty Công ty Cổ phần hoặc ngược lại, Công ty Cổ phần có thể chuyển đổi thành Công ty TNHH;
(i2). Doanh nghiệp tư nhân có thể được chuyển đổi thành Công ty TNHH;
(i3). Công ty được chuyển đổi kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty chuyển đổi.
(ii). Hồ sơ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo quy định và hướng dẫn tại Điều 23, Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp; đăng ký doanh nghiệp với các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp cần đáp ứng các loại hồ sơ cơ bản như sau:
(ii1). Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(ii2). Dự thảo Điều lệ Công ty được chuyển đổi;
(ii3). Danh sách thành viên/cổ đông;
(ii4). Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên/cổ đông, và/hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ủy quyền đối với thành viên/cổ đông là tổ chức;
(ii5). Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần;
(ii6). Biên bản, quyết định về việc chuyển đổi Công ty của Công ty chuyển đổi;
(ii7). Trường hợp chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH cần bổ sung thêm các giấy tờ sau:
(ii7.1). Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
(ii7.2). Văn bản cam kết của chủ Doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của Doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
(ii7.3). Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc Công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
(ii7.4). Văn bản cam kết của chủ Doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ Doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của Doanh nghiệp tư nhân
(ii8). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty được chuyển đổi.
(iii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp:
(iii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(iii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related