26/05/2017

Đăng ký chia Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều 150 về chia doanh nghiệp quy định: Công ty TNHH, Công ty cổ phần có thể được chia thành một số Công ty cùng loại.
Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các Công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các Công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các Công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.
(i). Hồ sơ đăng ký chia doanh nghiệp bao gồm những loại cơ bản như sau:
Theo quy định và hướng dẫn tại Điều 22, Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp; trường hợp chia doanh nghiệp, doanh nghiệp cần đáp ứng các loại hồ sơ cơ bản như sau:
(i1). Giấy đề nghị chia doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;
(i2). Dự thảo Điều lệ Công ty được chia;
(i3). Danh sách thành viên/cổ đông;
(i4). Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên/cổ đông hoặc/và bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ủy quyền đối với thành viên/cổ đông là tổ chức;
(i5). Biên bản, quyết định về việc chia doanh nghiệp của Công ty bị chia;
(i6). Quyết định bổ nhiệm các chức danh cho Công ty được chia;
(i7). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị chia.
(ii). Thẩm quyền và thời gian cấp phép đăng ký chia doanh nghiệp:
(ii1). Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
(ii2). Thời gian: 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

QAGgroup là tổ chức cung cấp giải pháp, tư vấn và dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Thế mạnh dịch vụ Chúng tôi thực hiện bao gồm các dịch vụ về Luật, Doanh nghiệp và Kinh doanh, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Quản lý và Đầu tư.

ẤN PHẨM Related