qag copy

Giải thể Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều 157 về giải thể doanh nghiệp quy định: […]

26/05/2017 Quản Trị

qag copy

Sáp nhập Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2005 (Số 60/2005/QH11/ – Luật Doanh nghiệp); tại Điều 153 về sáp nhập doanh nghiệp quy định: […]

26/05/2017 Quản Trị